خربزه

خربزه

الْبِطِّیخَ= خربزه

نام علمى:C . melo

دیگر نام ها: خربزه‏

فقط یک نام ذکر شده است.

در متون عربى، واژه «البِطّیخ» آمده است. در فرهنگ‏ واژگان عربى این واژه را به هندوانه و گاهی به خربزه‏ ترجمه کرده‏اند. این واژه در متون قدیمى ناظر به «گونه» هندوانه و خربزه‏ بوده است؛ امّا با عنایت به فوایدى که در احادیث براى آن ذکر شده مقصود خربزه‏ است، چنان که در لغت‏نامه دهخدا نیز «بطّیخ» (بدون قید) به معناى خربزه‏ آمده است. گرمک

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید