خربزه

خربزه

الْبِطِّيخَ= خربزه

نام علمى:C . melo

ديگر نام ها: خربزه‏

فقط یک نام ذکر شده است.

در متون عربى، واژه «البِطّيخ» آمده است. در فرهنگ‏ واژگان عربى اين واژه را به هندوانه و گاهی به خربزه‏ ترجمه كرده‏اند. اين واژه در متون قديمى ناظر به «گونه» هندوانه و خربزه‏ بوده است؛ امّا با عنايت به فوايدى كه در احاديث براى آن ذكر شده مقصود خربزه‏ است، چنان كه در لغت‏نامه دهخدا نيز «بطّيخ» (بدون قيد) به معناى خربزه‏ آمده است. گرمك

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید