درمان بروده ( سردی درون )

سردی درون

درمان بروده ( سردی درون )

درمان بروده (سردی درون)

« بروده» با «برده» فرق دارد . بروده (سردی درون ) نوعی بیماری در درون است که باعث احساس سردی در بدن ، به ویژه مفصل ها ، میشود و چه بسا همراه لرز باشد . « بروده» سردی درون بخاطر زیادی بلغم یا سردی هوا یا خوردن غذاهای سرد است . در مقابل آن گرمی قرار دارد . در روایت آمده است : از گرمی حرارت و شدت است ( اگر حرارت بر فرد غلبه کند ، عصبانی میشود و عصبانیت از گرمی مزاج است ) و از سردی ، بیخیالی است ( اگر سردی بر فرد غلبه کند ، بیخیال میشود و عجله و شتاب نمیکند ) .درمان بیماری های گرم آسان است . درمان بیماری های سرد ، سخت است . درمان بیماری های گرم ، غذای سرد ، مثل انار و خیار است .

امام صادق ( علیه السلام ) به طبیب هندی فرمود :

« بیماری گرم را با سرد درمان میکنم و بیماری سرد را با گرم »

پیامبر اکرم ( ص ) فرمود :

« اصل هر بیماری ، سردی و سرد مزاجی است .»

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید