برچسب - التهابات و دردهای بدن

ریح

علائم تشخیص ریح

ریح ، التهاب ها و دردهای شدیدی است که در بدن وجود دارد و در حال حرکت و چرخش است . کسی که در معرض هوای سرد قرار بگیرد ، قسمتی از بدن که در معرض باد قرار گرفته، قرمز و متورم و ملتهب میشود . این ریح اختصاص به قسمتی از بدن ندارد و عوارض آن در هر طبعی متناسب با آن ظاهر میشود و چه بسا تمام بدن را درگیر میکند و در تمام بدن وجود داشته باشد و آن «ریح شابکه » (بادی که در کل بدن باشد ) میگویند .

کلمه «ریح» در روایات در دو معنا بکار برده شده است :

الف . طبایع چهارگانه : «ریح» در روایات در مواردی بعنوان یکی از طبایع ذکر شده است .

در روایات آمده است : ریح ، پادشاهی است که باید با آن مدارا کرد .

ب. التهاباتی در تمام بدن

ادامه مطلب...