برچسب - بی حسی اندام تحتانی

بی حسی اندام تحتانی

بی حسی اندام تحتانی

برای درمان بی حسی اندام تحتانی :

بی حسی و خواب رفتن ، معلول غلظت خون است و درمانش صاف کننده خون است . در صورتیکه که پاها یخ کند و سرد شود ، درمانش داروی جامع امام رضا (ع)  + با آب آنغوزه است .

ادامه مطلب...