برچسب - بی خوابی

مشخصات مزاج

خصوصیات غلبه بلغم

1- فــــــراموشی زیـــــــاد و درک کــــــم

2- شب نمی خوابد ، ولــــــــی در روز ، وسط جمعیت میخوابد .

3- بی حـــــوصله و بی مکـــــــدر (بیشتر…)

ادامه مطلب...