برچسب - حب البلسان

مرکب 4

مرکب چهار (حب البلسان)

کاربرد :

کلیه ها را گرم می کند وکسی که آن را مصرف می کند زیاد همبستر می شود ، سرما را از تمامی مفاصل بیرون می کند و همچنین برای درد پهلو و درد شکم و باد شکم مفید است و برای کسی که به سختی ادرار می کند یا کسی که نمی تواند ادرار خود را نگهدارد پروستات و همچنین تپش قلب ، تنگ نفسی ، نفخ و رودل کر دن (تخمه) و دل پیچه ، همچنین کار قلب را منظم می کند و اشتهای غذا را باز می کند ، درد سینه را تسکین می دهد ، زردی چشم را برطرف می کند ، همچنین زردی چهره را بر طرف می سازد و بیماری یرقان و تشنگی زیاد(بیماری قند) را درمان می کند و برای کسی که چشم درد یا بیماری چشمی دارد و کسی که سر درد دارد مفید است و برای کمی مغز و تب و لرز بلکه هر بیماری قدیم و جدید تجربه شده است به اذن خداوند تبارک وتعالی

روش مصرف :

صبح ناشتا دو مثقال
شب موقع خواب دو مثقال
ظرف را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده و صبح ناشتا یک قسمت و شب موقع
خواب
یک قسمت مصرف شود
با هر نوشیدنی که امکان دارد.
(ظرف( حاوی ۱۲ مثقال دارو است.)

ادامه مطلب...