برچسب - خارش گوش

عفونت گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

  1. روغن سداب (فيجن) : شب‏ ها دو قطره از روغن سداب را در گوش بچكانيد ، سنگينى گوش را برطرف مى ‏كند و درد گوش را تسكين مى‏ دهد. اين دارو براى تمام بيمارى‏ هاى گوش مفيد است.
  2. پنير كهنه همراه شير زن : پنير كهنه تاريخ گذشته را آسياب كنيد و با شير زنى كه نوزاد پسر دارد مخلوط كنيد و در گوشى كه عفونت يا درد دارد بچكانيد، عفونت و چرك و خون از گوش خارج مى ‏شود. اين دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترين عفونت گوش را درمان مى‏ كند .
  3. داروى شافيه بيست‏ ماه : مقدارى از داروى شافيه را با مقدارى كندر و آب باران مخلوط كنيد. به ‏اندازه يك‏ عدس از عصاره آن را در گوش بچكانيد اگر درد برطرف نشد ، فرداى آن روز ( روزسوم ) به ‏مقدار يك‏ عدس از آن را در بينى بچكانيد و اضافه آن را بر روى سر بريزيد .
  4. روغن خردل و كنجد : خردل و كنجد را قاطى كنيد و روغن آنها را بگيريد و در گوش بچكانيد. اين كار را چهار شب انجام دهيد.
  5. گذاشتن پنبه در گوش در موقع خواب : اگر هنگام خواب در گوش پنبه بگذاريد، مبتلا به گوش درد نمى ‏شويد.
  6. خوردن گوشت
ادامه مطلب...