برچسب - درمان زخم های دیابت

درمان زخم بسترشدید

زخم بستر شدید

برای درمان زخم بستر شدید :

۱- جامع امام رضا (ع) + عسل

داروی جامع امام رضا (ع) سخت ترین زخم های دیابتی را درمان میکند . اکنون در دنیا برای درمان زخم بستر شدید از داروی گیاهی سنتی برای درمان زخم دیابت استفاده میکنند . با چشم خودم دیدم پایی که باید قطع میشد ، با داروی جامع امام رضا (ع) خوب شد . داروی جامع امام رضا (ع) زخم بستر ، زخم سرطان ، زخم دیابتی و سخت ترین زخم ها را درمان میکند . داروی جامع امام رضا (ع) را با عسل حل کنید و روی ضخم بمالید ، مقدار عسل باید ده برابر جامع امام رضا (ع) باشد .

۲- سیاه دانه + عسل :

سیاه دانه را آسیاب و با عسل مخلوط کنید و روی زخم بمالید .

۳- مالیدن عسل بر روی زخم

ادامه مطلب...