برچسب - درمان کیست کنار مغز

کیست کنار مغز

درمان كيست كنار مغز

درمان كيست كنار مغز :

1- تباشير هندى همراه با آب سداب يا آب مرزن جوش : مقدارى سداب يا مرزن جوش را بجوشانيد و يك ليوان آب آن را بگيريد و تباشير را با آن مخلوط كنيد و بخوريد .

2- ثفا ؛

3- دعاى ورم.

ادامه مطلب...