برچسب - سرمه

آب مروارید

درمان آب‏ مروارید

درمان آب‏ مروارید

  1. سرمه نشادر : سرمه نشادر داروى سوزناکى است که از فلفل سفید و دار فلفل تشکیل شده است .

مقدارى سرمه بکشید و یک‏ ساعت تحمل کنید سپس آن را بشویید و بعد از آن  « سرمه اثمد » بکشید .

  1. سرمه سنگ اثمد : این سرمه از آب‏ مروارید و آب سیاه جلوگیرى مى‏ کند . پیامبر ( ص ) هرشب سرمه مى ‏کشید .
  2. سرمه عنابى
ادامه مطلب...