برچسب - سرمه

آب مروارید

درمان آب‏ مرواريد

درمان آب‏ مرواريد

  1. سرمه نشادر : سرمه نشادر داروى سوزناكى است كه از فلفل سفيد و دار فلفل تشكيل شده است .

مقدارى سرمه بكشيد و يك‏ ساعت تحمل كنيد سپس آن را بشوييد و بعد از آن  « سرمه اثمد » بكشيد .

  1. سرمه سنگ اثمد : اين سرمه از آب‏ مرواريد و آب سياه جلوگيرى مى‏ كند . پيامبر ( ص ) هرشب سرمه مى ‏كشيد .
  2. سرمه عنابى
ادامه مطلب...