برچسب - سویق کودک

سویق کامل

سویق کودک

سویق کودک:

همان سویق کامل است با ذرات ریزتر و قابلیت انحلال در شیر. در دوران بارداری هم مادر می تواند با خوردن سویق

خواص آن را به نوزاد بدهد و نوزاد بدین گونه استخوان های محکمی پیدا می کند .در دوران شیر دهی هم می تواند باعث تقویت شیر مادر بشود .از سنینی که کودک به سن غذا می رسد می تواند سویق را بخورد .اگر کودک نتوانست بخورد آن را با شیر مخلوط کنید ولی سویق خالی خواص مخصوص خودش را دارد.

ادامه مطلب...