برچسب - لخته خون روی مغز

سکته

درمان لخته‏ خون روى مغز که باعث فلج‏ شدن شده است

درمان لخته‏ خون روى مغز که باعث فلج‏ شدن شده است :

  1. قطره مرزن جوش جامع : بهترین درمان آن ، قطره مرزن جوش جامع است .
  2. داروى شافیه دوازده‏ ماهه : آن را با یک لیوان آب مرزن جوش جوشانده شده مصرف کنید . داروى مرزن جوش تقویت‏ کننده مغز است .
  3. بازکننده عروق
  4. روغن بنفشه پایه کنجد
ادامه مطلب...