برچسب - پرده گوش

پارگی پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

پنير كهنه همراه با شير زن : پنير كهنه را آسياب كنيد و با شير زنى كه نوزاد پسر دارد مخلوط كنيد و در گوشى كه عفونت دارد بچكانيد ، سپس عفونت و چرك و خون از گوش خارج مى‏ شود . اين دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترين عفونت گوش را درمان مى ‏كند .

روغن سداب (فيجن)

سركه طبيعى را روى آتش بگذاريد بخار كنید سپس بخار آنرا به گوش برسانید .

سركه طبيعى را بخار داده و بخار آن به گوش رسانده شود .

ادامه مطلب...